Policy

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018.

Integritetspolicy

Fasadsystem AB (Fasadsystem) värnar om den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda insamlade personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter behandlas av Fasadsystem. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med kundförfrågningar, beställningar, köp som görs hos oss. Integritetspolicyn gäller även vår personal och kontaktpersoner hos leverantörer.

Vem är personuppgiftsansvarig

Fasadsystem i Stenkullen AB (556317-9596), Svetsarevägen 6, 443 61 Stenkullen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 0302-23010 eller via mail info@fasadsystem.se.

Vilka personuppgifter behandlas

Fasadsystem behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör en förfrågan, ett köp eller besöker vår hemsida kommer du att lämna information till oss.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och strävan är alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga, allmänna och praktiska skäl.

Exempel på personuppgifter som bolaget kan komma att behandla:

Namn                                              Adress

E-post                                             Telefonnummer

Födelsedatum                             Titel

Användar-id                                 Fotografier

Bankuppgifter                             Uppgifter som registreras självmant via t ex hemsidan

IP-adresser

Var och hur lagras personuppgifterna

Personuppgifter lagras i vårt affärssystem, CRM-system, i kontaktlistor, på våra servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom den kartläggning företaget har gjort anser vi oss ha god kontroll och kan därmed visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Denna kartläggning ligger till grund för den registrerades rättigheter; förfrågan om utdrag eller rätten att ”bli glömd”.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service som leveranser, uppföljning och information

Personuppgifter angående våra leverantörer är ringa men de som finns används främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

Personuppgifter om våra anställda behövs för vidare information till den anställde men också till banker för utbetalning av lön och till myndigheter för rapporter enligt bokförings- och skattelagen. Personuppgifter om anställds anhöriga är för att kunna informera om något händer den anställde.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Fasadsystem behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Fasadsystem värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Fasadsystem kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Fasadsystem kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

 

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Fasadsystem skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Fasadsystem genom telefon 0302 23010 eller info@fasadsystem.se.

 

Tommie Standerth (Delägare)